informācija pacientiem

Atbildes uz pacientu biežāk uzdotajiem jautājumiem

1. Par tiesībām izvēlēties ģimenes ārstu

Katrai personai ir tiesības izvēlēties ģimenes ārstu. Lai reģistrētos ģimenes ārsta pacientu sarakstā, persona vēršas pie izvēlētā ģimenes ārsta un noslēdz vienošanos (MK noteikumi Nr.1529, 8.pielikums) divos eksemplāros, kuru paraksta persona un ģimenes ārsts. Viens vienošanās eksemplārs paliek pie ģimenes ārsta, otrs pie personas.

34. Ģimenes ārsts var nepiekrist personas reģistrācijai savu pacientu sarakstā, ja:

34.1. personas dzīvesvieta atrodas ārpus ģimenes ārsta darbības pamatteritorijas, kuru nosaka dienesta un ģimenes ārsta noslēgtajā līgumā atbilstoši dienesta apstiprinātajam un ar attiecīgo pašvaldību saskaņotajam ģimenes ārsta darbības pamatteritorijas plānam;

34.2. ģimenes ārsta pacientu sarakstā jau ir 1800 reģistrētas personas vai 800 bērni, izņemot jau reģistrētas personas pirmās pakāpes lejupējos vai augšupējos radiniekus vai laulāto un ģimenes ārsta darbības pamatteritorijā dzīvojošas personas.

Papildus informāciju iespējams iegūt, zvanot uz Nacionālā veselības dienesta bezmaksas informatīvo tālruni 80001234 (jautājumiem, kas saistīti ar veselības aprūpes organizēšanas kārtību, darba dienās no 8.30 līdz 17.00), vai vēršoties Nacionālā veselības dienesta teritoriālajā nodaļā.

2. Ģimenes ārsta darba organizēšana

Ģimenes ārsta un prakses personāla darba laiks ir jāplāno, paredzot laiku:

  • pacientu plānveida konsultācijām;
  • akūti slimu pacientu pieņemšanai;
  • konsultācijām pa telefonu un elektronisko pastu;
  • mājas vizīšu veikšanai;
  • darbam ar dokumentāciju;
  • administratīvu un saimniecisku jautājumu risināšanai, kas saistīti ar prakses darba organizāciju;
  • prakses darba auditēšanai – novērtēšanai;
  • tālākizglītībai, kvalifikācijas celšanai;
  • pusdienošanai.

Ģimenes ārsta prakses personālam – komandai ir jābūt zinošai un spējīgai diferencēt pacientus, pierakstot uz konsultāciju pie ārsta, lai nodrošinātu adekvātu ārsta konsultāciju pieejamību (var būt mutiski un/vai rakstiski iekšējās kārtības noteikumi), tāpēc ieteicams noskaidrot vēlamās vizītes būtību, pacientam pierakstoties pie ārsta.

  • Ārpus ģimenes ārsta darba laika pacienti var zvanīt uz konsultatīvo tālruni 66016001 (darba dienās no plkst. 17.00 līdz plkst. 8.00 no rīta, brīvdienās un svētku dienās visu diennakti, kā arī pakalpojumus var nodrošināt dežūrārsts (ārsts, kurš sniedz primārās veselības aprūpes pakalpojumus ārpus ģimenes ārstu darba laika), bet, ja cietušais (saslimušais) ir dzīvībai un veselībai kritiskā stāvoklī, neatliekamo medicīnisko palīdzību sniedz neatliekamās medicīniskās palīdzības iestādes brigādes (jāzvana ātrajai palīdzībai pa tālruni 113) un ārstniecības iestādes.

 

3. Kā pacients var iepazīties un saņemt medicīniskos ierakstus?

Pacienta tiesību likums nosaka, ka: „pacientam ir tiesības iepazīties ar saviem medicīniskajiem dokumentiem. Viņam ir tiesības pieprasīt un saņemt izrakstus, norakstus un kopijas atbilstoši ārstniecības iestādē apstiprinātajam cenrādim, izņemot Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteikto. Izrakstus, norakstus un kopijas pacients saņem triju darbdienu laikā no attiecīgā pieprasījuma iesniegšanas dienas” (9.panta 1.daļa); un „informāciju par pacientu drīkst izpaust tikai ar viņa rakstveida piekrišanu vai gadījumos, kas noteikti šajā likumā” (10.panta 2.daļa).

 

by